fbpx

ODA Awards 2018 – Årets vinnere

ODA er Nordens ledende nettverk for kvinner i tech med over 8000 medlemmer fra mer enn 500 ulike bedrifter. Siden 2009 har nettverket, på sin årlige Inspirasjonsdag, delt ut ODA Awards  til den fremste rollemodellen for kvinner i techbransjen. Prisen ble i 2016 omtalt som Norges viktigste likestillingspris i en kronikk i DN av Berit Kjøll, Anne Grete Solberg og Janne Log. Fra 2013 har prisen også blitt delt ut til en organisasjon som er et foregangseksempel på systematisk arbeid med mangfold og kjønnsbalanse. ODA tar steget videre når de nå for første gang lanserer ODA Award Man. For å nå målet om 40 % kvinner i tech og oppnå fordelene mangfold bringer, trenger vi at kvinner og menn jobber sammen for å lede an.Vi er mange kvinner som er blitt løftet frem av mannlige ledere, som går i bresjen for mangfold både på et strategisk nivå, men også i det daglige og i sin kommunikasjon. . Det er disse rollemodellene ODA Award Man skal anerkjenne, og prisen deles ut til en tydelig ambassadør for mangfold i teknologi, både i egen organisasjon, egen ledergruppe og i bransjen og samfunnet generelt.

Hvert år opplever vi et stadig større engasjement knyttet til prisen og vi mottok mange nominasjoner til årets ODA Awards, Det er gledelig å se så mange gode kandidater som jobber mot en mer likestilt bransje. Vi er svært glade for å offentliggjøre årets vinnere.

ODA Award Woman: Heidi Austlid

Kriterier:

 • Er en kvinne som er en synlig inspirasjonskilde, og engasjerer og inspirerer andre kvinner til å gripe nye muligheter
 • Motiverer kvinner (og menn), i egen bedrift og på tvers av bransjen
 • Er en synlig rollemodell gjennom ulike mediekanaler
 • Er et forbilde som identifiserer seg med verdiene til ODA: Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion

I over 20 år har Heidi Austlid jobbet for mangfold innen IKT-Næringen, med stort engasjement: Fra hennes første prosjekt hos Kunnskapsdepartmentet om jenter og IKT, og til i dag, der hun som sjef for IKT-Norge har en betydelig påvirkning på norsk tech-bransje, har hun inspireret, støttet og bidratt til at både flere kvinner og jenter velger tech. Dette gjennom utallige kronikker, foredrag, debatter, og ikke minst gjennom samarbeid for å oppnå resultater på tvers av organisasjoner – som for eksempel Girl Tech Fest. Heidi er inspirerende, modig og klok, og jobber gjennommedlemsbedrifter, politikere og ulike organisasjoner og stakeholders. Hun har slik hatt en unik påvirkning på mangfold innen IKT i Norge.

 – Det er en stor ære å motta prisen ODA Award Woman, og dette gir inspirasjon og motivasjon til systematisk å jobbe videre med økt mangfold i digitale næringer. Vi må jobbe på flere plan – organisatorisk, forretningsmessig og politisk. Det er kun gjennom samarbeid vi kan øke kjønnsbalansen på alle nivå i næringslivet – dette er ikke et one-woman-show. Som mor har jeg en forpliktelse overfor mine egne jenter med å styrke deres selvtillit og åpne mulighetene og som leder må jeg sørge for at kvinner og menn gis samme muligheter. Vi må åpne dører for at jenter, i verdens mest likestilte land, tidlig lærer seg programmering, at de gjennomfører teknologistudier, starter egne teknologiselskaper og ikke minst gis karrieremuligheter i digitale næringer. Vi har en lang vei å gå – jeg skal fortsette å gjøre mitt i samarbeid med mange andre, sier Heidi Austlid om mottagelsen av prisen.

 

ODA Award Man: Rune Bjerke

Kriterier:

 • Engasjerer og inspirerer kvinner til å gripe nye muligheter
 • Støtter og jobber sammen med kvinner i egen bedrift og på tvers av bransjen
 • Motiverer kvinner (og menn) i egen bedrift og på tvers av bransjen
 • Er en synlig rollemodell gjennom ulike mediekanaler
 • Er et forbilde som støtter opp om verdiene til ODA: Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion

Som konsernsjef i DNB, har Rune Bjerke i flere år jobbet målrettet for å øke mangfoldet blant sine kolleger og vært en foregangsperson i bransjen. Med mantraet om at «likestilling handler om like muligheter for alle», igangssatte han en betydelig omstrukturering i selskapet, noe som har resultert i om lag 40 % kvinner i ledelsen, økt innovasjon og tech-fokus. Rune engasjerer og oppfordrer sine ansatte, både kvinner og menn, til å gripe muligheter innen tech. Videre har Rune vært en frontfigur når det gjelder å sette likestilling på agendaen i Norge, med betydelig påvirkningskraft. Han var en av de første mennene til å stille opp i #HunSpanderer-kampanjen, samt til å bidra til at DNB setter krav til mangfold hos sine leverandører. Runes tydelige fokus på å støtte og fremme kvinner i tech, gjør ham til et viktig forbilde for andre ledere: både menn og kvinner, når det gjelder å inspirere til mer mangfold i norsk næringsliv.

– Jeg er ydmyk og utrolig stolt av å bli den første vinneren av kategorien ODA Award Man. Dette er en stor klapp på skuldra til alle DNBere som har stått på og jobbet systematisk for å sette mangfold og teknologi på agendaen. Vi tar med oss erkjennelsen – det gir bøttevis med energi – men vet samtidig at vårt arbeid er langt fra ferdig. Vi har så vidt begynt. Alle bedrifter må speile samfunnet og de ulike markedene de operer i. Mangfold er en forutsetning for å lykkes, uttaler Rune Bjerke i forbindelse med mottagelsen av prisen.

ODA Award Organization: Compello

Kriterier:

 • Har en uttalt og nedfelt strategi om å øke kvinneandelen i egen organisasjon, øke andelen kvinnelige ledere, og å fremme kvinner i eksterne kanaler
 • Motiverer og sørger for videreutvikling av kvinner i egen organisasjon og/eller i bransjen
 • Er et forbilde for andre organisasjoner i sin satsing på kvinner
 • Identifiserer seg med verdiene til ODA: Inspiration | Bravery | Empowerment | Passion

Compello har i mange år hatt en målrettet og klar strategi om mangfold og inkludering, og har gjennomført en rekke tiltak for å øke kvinneandelen inkludert i ledelsen, og har i dag en kvinneandel på 40 % på tvers av organisasjonen, og 57 % i ledergruppen i Norge. Selskapet anser høy grad av mangfold som en avgjørende suksessfaktor for inntjening, innovasjon, og trivsel for alle i selskapet. Compello har tatt en rekke aktive grep for å tiltrekke seg kvinner til selskapet. De har en bevisst strategi i sine rekrutteringsprosesser, de adresserer aktivt ubevisste holdninger og handlinger, og de bidrar til synlighet av mangfold, både i media, sosiale medier, og gjennom egne rollemodeller. Compello har kvinnelige ledere i alle avdelinger i selskapet og to av Compello sine ansatte har stått/står på listen over Norges 50 fremste IT-kvinner. I tillegg er Compello engasjert i fora som Girl Tech Fest, Jenter+Koding=Sant, ODA, SHEconomy Summit og #HunSpanderer. Compello-ledelsen er alle aktive bidragsytere til strategien om økt kvinneandel, og alle ansatte bidrar til å skape en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass.

Årets jury har følgende å si om utdelingen:
Med den rivende teknologiske utviklingen som en fundamental endringsfaktor i samfunnet, er mangfold i IKT-sektoren viktigere enn noen sinne. Vi er glade for å ha mottatt svært mange gode nominasjoner til årets ODA Awards, fordi det viser oss at mangfold er høyt på agendaen hos mange toppledere og organisasjoner. Vi gratulerer våre fantastiske vinnere av ODA Awards! Sammen med disse viktige rollemodellene skal vi jobbe videre mot målet vårt, om 40% kvinneandel, inkludert i ledende stillinger.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no