fbpx

Vi må sikre kvinner og jenters rettigheter i en digital tid

På oppfordring fra kultur- og likestillingsdepartementet har ODA-Nettverk gitt innspill til Norges hovedprioriteter overfor FNs kvinnekommisjon.

Maja Stjern Flakne (ODA-Nettverk), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Kainaat Qaiser Mir (ODA-Nettverk).

I slutten av januar ble vi i ODA-Nettverk invitert til informasjons- og innspillsmøte, initiert av Kultur- og likestillingsdepartementet, i forbindelse med FNs kvinnekommisjon (CSW) 2023. Her kunne vi komme med våre innspill til hva Norges hovedprioriteter burde være. Blant deltakerne var kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sammen med andre sivilsamfunnsaktører. Delegasjonen fra ODA-Nettverk ble inspirert og engasjert av å høre innspillene fra de andre bidragsyterne. Det er flere områder som vil være viktige å ta tak i fremover for å jobbe med problemstillingen likestilling og styrking av kvinner i en digital tid. En kjønnsmessig tilnærming til innovasjon, teknologi og digital utdanning kan øke bevisstheten til kvinner og jenter om deres rettigheter og samfunnsdeltakelse.

Fakta
CSW 2023 er den 67. sesjonen i Kommisjonen for kvinners rettigheter. Den avholder i New York, USA, 6.-17. mars 2023. Representanter fra hele verden er invitert for å delta i dialogen. Som et verktøy for kvinners rettigheter presenterer CSW virkeligheten av kvinners liv over hele verden. Samtidig påvirker de globale standarder for likestilling og styrking av kvinners rolle i samfunnet. Årets hovedtema er innovasjon og teknologisk endring, i tillegg til utdanning i en digital tid for å oppnå likestilling og å styrke kvinner og jenters rettigheter.

ODA-Nettverk rettet søkelyset mot viktigheten av å beskytte rettighetene til kvinner og jenter i den digitale verden. Det ble formidlet tre innspill til hva Norges hovedprioriteringer under CSW67 burde være:

1) Utdanning: Øke interessen for koding og teknologi gjennom tilrettelegging og bevisstgjøring

Rekruttering av kvinner til teknologistudier er viktig av flere grunner. Det er viktig å synliggjøre bredden i teknologifaget og måten teknologi kan anvendes på. Dette gjelder i kreative yrker, i utvikling av tjenester, så vel som mer tradisjonelle ingeniøryrker. Ved bruk av ulike arenaer som for eksempel #GirlTechFest, kan man vise hvordan teknologi kan bidra til å løse de store problemene og forbedre samfunnet. Det må også jobbes med å tilby fleksible studieprogrammer og støtte til kvinner som har familie- eller omsorgsansvar, for å øke tilgjengeligheten til teknologiutdanning.

2) Arbeid: Bedre kjønnsbalanse og øke etnisk mangfold i ledelse og styreposisjoner

Det har skjedd en utvikling i retning av økt bevissthet rundt verdien av kjønnsbalanserte ledergrupper de siste årene. Flere virksomheter og partnere av ODA-Nettverk har tydelige målsetninger og jobber strukturert med å øke mangfold i egen virksomhet, noe som har gitt resultater og en økt bevissthet rundt verdien av dette arbeidet. Samtidig ser vi at utviklingen går for sakte, spesielt hva gjelder kjønnsbalanse på toppledernivå. Enda tydeligere er ubalansen hva gjelder etnisk mangfold i lederposisjoner. Det kreves en strategisk forankring fra toppledelsen for å øke kompetanse for mangfold og de mange fordeler det gir.

3) Tenke «mangfold by design» for å gjøre teknologi og utdanning relevant og tilgjengelig for flere

For å sikre at teknologi er tilpasset et større mangfold er det viktig at det stilles krav til involvering av kvinner tidlig i utviklingsfasen. Det holder ikke at teknologi er tilgjengelig, det må også være brukervennlig og tilpasset et bredere mangfold for å skape bærekraftig og inkluderende teknologi. Det kan øke innovasjonskraften og redusere kjønnsbaserte skjevheter. Dette vil også være relevant i forbindelse med utviklingen av læringsplaner og utdanningsprogrammer.

At tema for årets møte omhandler kvinner og teknologi er svært motiverende for oss i ODA-Nettverk og ligger i kjernen av ODAs virksomhet og verdier – “Empower women in technology to Lead the Change”.

– Styremedlemmer fra ODA-Nettverk: Maja Stjern Flakne og Kainaat Qaiser Mir, med bistand fra leder av ODA-Nettverk Kine Dahl og resten av styret.

ODA-Nettverk

ODA-Nettverk er Nordens ledende nettverk for mangfold i teknologi. Vi har mer enn 9500 medlemmer med aktiviteter i Oslo, Bergen, Innlandet, Sør-Vest og Trondheim, og 80 partnere. ODA-Nettverk har siden 2005 inspirert og bidratt gjennom større mangfold til bedre beslutninger og løsninger for virksomheter og samfunn.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på info@odanettverk.no